g]kfnL gof aif{ @)&) sf] z'e pknIodf tkfO{x?sf] dgf]/~hgsf nfuL
;uf}}/j k|:t't ub{5f}}.

/fds"00f 9sfn ,dNnLsf sfsL{ / :yfgLo sndsf/x?sf] ;fydf

;'ud ;fem

निम्न लिखित मिति, स्थान र समय तोकिएको हुदा उक्त मिति्य रुपमा उपस्थित भैदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ /

date: 26 mei 2013 sunday
स्थान: कल्चरल सेन्टर (club)
समय: दिनको ठिक १४:००
जे

We  always welcome your suggestions, advice and comment as wel as your visit on this website

 

 

  Thsbelgium